دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1106407
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
این تابع واسه تغییر مکان و تغییر اندازه Window ها بکار میره و چند تا کاره دیگه هم میکنه:

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

مقدار اولی که میگیره هندل پنجره هستش.دومی طرز قرار گیفتن پنجره در محور z هستش.مثلا بالاتر از پنجره های دیگه قرار بگیره یا پایین تر و ... .مقدار هایی که این میگیره:

Private Const HWND_BOTTOM = 1
Private Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
Private Const HWND_DESKTOP = 0
Private Const HWND_NOTOPMOST = -2
Private Const HWND_TOP = 0
Private Const HWND_TOPMOST = -1

هر کدوم از اینارو بزارین ببینین چی میشه . مثلا topmost بالای پنجره های دیگه جتی اونایی که از قبل
Top بودن قرار میگیره.

مقدار سومی و چهارم هم x و y مختصات پنجره هستش که نسبت به پنجره parent (مادر) ش هستش به طوری که بالا و سمت چپ پنجره ء مادر نقطه (0 ، 0 ) حساب میشه.مقدار بعدی هم عرض و طول پنجره مورد نظر هستش.
حالا اگه نخواهیم همه این خصوصیات پنجره رو تغییر بدیم نمیشه مثل ویبی اونا رو مقدار دهی نکنیم.بعضی از مواقع میشه از Byval 0& استفاده کرد اما در مورد این تابع واسه اینکه نخواهیم همه خصوصیاتش رو تغییر بدیم باید آرگومان آخر رو مقدار دهی کنیم.بعضی از مقدار هایی که این میگیره :

Private Const SWP_NOMOVE = &H2 پنچره تغییر مکان نمیده
Private Const SWP_NOACTIVATE = &H10 پنجره فعال نمیشه
Private Const SWP_NOSIZE = &H1 پنجره تغییر اندازه نمیده
Private Const SWP_NOZORDER = &H4 جای پنجره در محور z عوض نمیشه
Private Const SWP_NOREDRAW = &H8 پنجره دوباره رسم نمیشه

یه تایمر و یه دکمه توی فرم بزارین و کد زیر رو وارد کنین:

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_NOZORDER = &H4
Dim x As Integer, y As Integer

Private Sub Form_Paint()
Command1.SetFocus
Timer1.Interval = 100
End Sub

Private Sub timer1_timer()
x = Int(800 * Rnd())
y = Int(600 * Rnd())
SetWindowPos Me.hwnd, 0, x, y, 0, 0, SWP_NOSIZE Or SWP_NOZORDER
End Sub
Private Sub command1_click()
Unload Me
End Sub

اول focus رو به دکمه میدیم بعد .Interval مربوط به تایمر رو مقدار دهی میکنیم.توی Private Sub timer1_timer هم یه x و y
به طور تصادفی بدست میاریم توی خط بعد هم با استفاده از تابع مورد نظر پنجره رو حرکت میدیم.
حالا بعد از اجرا کردن برنامه کلید اینتر رو که بزنین برنامه بسته میشه.

2.CreateDirectory
این تابع واسه ساختن Folder بکار میره :

Private Declare Function CreateDirectory Lib "kernel32" Alias "CreateDirectoryA" (ByVal lpPathName As String, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As Long

آرگومان اول مسر پوشه ای که میخواهیم بسازیم هستش
دومی هم یه متغییر از نوع SECURITY_ATTRIBUTES که نیازی به مقدار دهی کردنش هم نیست

Private Type SECURITY_ATTRIBUTES
nLength As Long
lpSecurityDescriptor As Long
bInheritHandle As Long
End Type

برای مثال :

Private Declare Function CreateDirectory Lib "kernel32" Alias "CreateDirectoryA" (ByVal lpPathName As String, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As Long
Private Type SECURITY_ATTRIBUTES
nLength As Long
lpSecurityDescriptor As Long
bInheritHandle As Long
End Type

Dim SA as SECURITY_ATTRIBUTES
Private Sub Form_Load()
Createdirectory "D:\APItest",SA
End Sub

3.Sleep
این تابع برنامه ای که تابع توش فراخوانی شده رو توی زمانی که بش میدیم متوقف میکنه
آرگومانی که میگیره زمان مورد نظره که بر حسب میلی ثانیه هستش.
یه دکمه توی فرم بزارین :

Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Private Sub Command1_Click()
Sleep 2000 '2000 ms = 2 s
End Sub

4.BlockInput
این تابع بعد از فراخوانیش موس و کیبرد رو قفل میکنه یعنی دیگه کلید هایی که میزنین بر پنجره ها اثر نداره و موس رو که تکون میدین کرسرش حرکت نمیکنه:

Private Declare Function BlockInput Lib "user32" (ByVal fBlock As Long) As Long

مقداری که میگیره اگه 0 باشه عمل قفل شدن متوقف میشه و اگه 1 باشه موس و کیبرد قفل میشه.اگه با این تابع موس و کیبرد رو قفل کردین یه فکری هم به فکر آزاد کردن موس و کیبرد باشین :
یه تایمر توی فرم بزارین :

Private Declare Function BlockInput Lib "user32" (ByVal fBlock As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 5000
BlockInput True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
BlockInput False
End Sub

با این کد عمل قفل شدن 5 ثانیه طول میکشه.

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X